Dnes je  12.11.2019                              |     Kontakt     |    Mapa stránok   |

Harmonizácia os. rastu px px px

  UVEDOMELÝ A ZMYSLUPLNÝ PRÍSTUP K PENIAZOM           

px

„ Bohatstvo nespočíva vo vlastnení pokladov, ale v tom, ako ich vie človek použiť “ , Napoleon I.

Obrázok

Peniaze používame dennodenne. Ich výhodou, oproti obchodu za pomoci naturálií, je to, že zabezpečujú jednoduchú výmenu služieb a tovaru. Predstavujú i prostriedok sporenia hodnôt na konkrétne ciele. Peniaze sú vo svojej podstate neutrálne a konkrétnu vlastnosť získavajú až vďaka tomu, na čo ich používame. My všetci sa podieľame na prúdení energie peňazí. Na tom, či s nimi zaobchádzame s láskou, dostatočným uvedomením a zodpovednosťou. Alebo nimi bezmyšlienkovite a nezodpovedne hýrime. A šírime tak negatívnu energiu vo vesmíre. Peniaze prinášajú energiu tak, ako krv roznáša potravu ku každej bunke nášho tela. Efektívnym spôsobom dopravujú energiu aj k jednotlivým bunkám spoločnosti. Pokiaľ peniazmi plytváme na veci, ktoré vôbec nepotrebujeme, alebo ktoré nám a druhým dokonca škodia, a k tomu si toto všetko ešte ani neuvedomujeme, peniaze sú poznačené touto negatívnou informáciou. A ovplyvňujú ľudí, ktorí s nimi prichádzajú do styku. Preto je správne, aby sme peniaze vydávali spravodlivo, s radosťou a úctou voči službe, ktorá je nám poskytovaná. Peniaze sú jednou z mnohých možností, ktorú sme dostali od Univerza na to, aby sme ich využili pre rozvoj vlastnej, ale predovšetkým spoločenskej transformácie.

CELISTVÉ POSLANIE PEŇAZÍ

Peniaze majú prinášať úžitok nielen nám, ale aj spoločnosti. Vtedy majú tzv. celistvé poslanie. Existujú tri dôležité zásady pre celistvé použitie peňazí, a to zásada spravodlivého jednania, ktorá hovorí o tom, že každá služba by mala byť odmenená vhodnou protislužbou. Ak nie je protislužba poskytnutá vedome a dobrovoľne, vzniká nerovnováha. Zásada bohatstva získaného láskou a uvedomelosťou hovorí, že čím je služba láskavejšia, tým vyšší a trvalejší je zisk. Zásada optimálneho využitia vesmírnych síl znamená, že nevyužité sily vesmíru môžu byť priťahované jednotlivými tvormi a používané k riadeniu ich osobných tvorivých možností. Každá ľudská bytosť má vo svojom vnútri zdravý úsudok potrebný na to, aby zarobila toľko peňazí, koľko potrebuje na živobytie. Už samotný fakt, že pociťujeme túto túžbu je dôkazom toho, že vo svojom vnútri máme schopnosť zaopatriť si bohatstvo a šťastie. V celku platí, že máme dve stránky povahy. Skvelé, milujúce a nebojácne JA, ktoré dychtí po skvelých veciach života. A potom, ono nariekajúce, sebecké, pochybujúce, zastrašujúce a neláskavé JA, namietajúce vždy čosi proti zmenám v našom životnom pláne. Zvýšiť svoj príjem a bohatstvo môžeme vtedy, keď odstránime zo svojho života strach, podceňovanie „malého druha“, ktorý nás ovláda. Práca nad problémom získavania peňazí spočíva v uvedomovaní si príležitosti rastu a učení sa, čo najlepšie využívať svoje schopnosti. A nepresadzovať svoju vôľu v snahe dostať bezpodmienečne určité veci, v určitú dobu. Prijímajme život a jeho skryté šance, ktoré nám ponúka. Keď niečo nové spoznávame, získavame vzácne informácie, zbierame určité skúsenosti. Pravdepodobne ešte netušíme, načo nám budú dobré. Po nejakej dobe sa však jednotlivé časti spoja ako kamienky mozaiky. A my pochopíme zmysel všetkého poznaného, predtým skrytého, spiritualistického.

ZMYSEL MATERIÁLNEHO BOHATSTVA

Naše materiálne bohatstvo je spojené s vlastnením peňazí alebo majetku. Z ezoterického pohľadu je v tomto smere našou úlohou - uvedomelý a zodpovedný prístup k materiálnemu svetu. Ona je pomôckou k objavovaniu tvorivej sily v nás. Majetok je vlastne časť Zeme, ktorá je zdrojom uzemnenia, ochrany, možností, narastania úcty k materiálnym veciam. Uvedomme si, že všetko, čo vlastníme, môže byť aj zdrojom sily a moci, alebo zneužité na vykorisťovanie nás a nášho okolia neprirodzeným spôsobom kvôli nezmyselným cieľom.

Ak sa chceme naučiť pristupovať k svojmu majetku zodpovedne, snažme sa chápať, prečo je momentálne náš. Rozmýšľajme, ako môžeme za pomoci majetku prakticky prispieť k rozvoju nášmu a nášho sveta.

Majetok nám prinesie šťastie, ak budeme dodržiavať zákon holografie, zodpovednosti a uvedomelého prijímania a odovzdávania. ZÁKON HOLOGRAFIE vysvetľuje, že v každej časti sveta sa zrkadlia všetky jeho ostatné časti. Keď sa naučíme bez výhrad milovať jednu časť so zodpovedným prístupom, učíme sa milovať ostatné časti, a teda celý svet. Zákon zodpovednosti predpokladá, že si majetok uvedomujeme ako motor nášho rozvoja. Ak prehlasujeme, že túto zodpovednosť nemáme, motor nevyužívame. Náš rozvoj tak bude obmedzený alebo úplne znemožnený. Zákon uvedomelého prijímania a odovzdávania naznačuje určité posolstvo. Keď majetok dostaneme, snažme sa akceptovať situácie, ktoré takto vznikajú. Ak majetok stratíme, pochopme, že vývojový cyklus je pre nás ukončený. Pravdepodobne sme sa cez vlastnenie majetku tvrdošijne odmietali učiť, a tak táto možnosť sa dostala do iných rúk, ktoré ju využijú lepšie. Rozhliadnime sa po novom začiatku, aby sme mohli uvedomele plávať s prúdom života.

PENIAZE A VÝMENNÝ PROCES

Pri realizovaní prístupu k peniazom a majetku prebieha výmenný energetický proces, ktorý podlieha vesmírnym zákonom. Podľa nich, vývoj všetkého stvorenia na Zemi prebieha podľa určitých večných pravidiel tak, aby bol zaistený dokonalý rast. Čo to znamená? Znamená to, že život je pre každého tvora možný vtedy, ak sa zúčastňuje výmenných procesov. Jednostranná výmena je predohrou ku karmickým väzbám a spusteniu mechanizmu, ktorý vyrovnáva energetickú nerovnováhu. Nič na svete neexistuje vo svojom zásadnom energetickom vzorci dvakrát. Každý tvor je jedinečný a nepostrádateľný pre evolúciu. Všetky látky a energie, ktoré prijímame, premieňame a vylučujeme, vnášajú do sveta pečať našej individuality, ktorá sa nikdy nestratí. Príslušný vzor iného tvora obsahuje informácie na rôznych úrovniach a my ich môžeme integrovať do svojho systému. Čím sú informácie jemnohmotnejšie, tým viac uvedomelosti musíme vynaložiť. Čím uvedomelejší je náš prístup k svetu, tým spirituálnejšie sa rozvíjame. Pochopme, že všetko, čo k nám prichádza, je hodnotné, dôležité, jedinečné a práve teraz vhodné, pretože vesmír jednoducho nerobí žiadne nevhodné ponuky. Každý z nás môže sám slobodne určovať rýchlosť príjmu a integrácie informácií, teda svojho rastu na všetkých úrovniach tým, že spoznáva svoje slabé aj silné stránky povahy. Výmenný proces má priame prepojenie aj na fungovanie siedmich ľudských energetických centier - čakier. Základná - koreňová čakra by mala zaisťovať a posilňovať našu schopnosť prežiť v najširšom slova zmysle. Druhá- reprodukčná čakra - čakra radosti zo života, zaručuje výmenu a posilňovanie našej schopnosti radostného prežívania medziľudských vzťahov. Tretia čakra – čakra moci, analýzy a trávenia, by mala sprostredkovávať výmenu na základe správneho trávenia a analyzovania matérie a jej energie. Štvrtá čakra - čakra srdca sa dotýka schopnosti ľúbiť, syntetizovať a integrovať pocity a emócie. Piata krčná – komunikačná čakra rozvíja vyjadrenie, sebavyjadrenie vlastných skúseností a sebarealizáciu vo všetkých oblastiach existencie.V šiestej rovine dochádza cez našu intuíciu k výmene poznania a hľadania životnej cesty v najširšom slova zmysle. V siedmej rovine by mala výmena zaisťovať schopnosť prežívania Univerza vo všetkom, aj v sebe. A to sa stane iba v prípade, ak sme akceptovali šesť spodných rovín s ich výmennými možnosťami pre náš rast a vývoj. Okrem toho nám pomôže, ak budeme akceptovať radosť, vyhýbať sa zbytočným ťažkostiam, prispôsobovať si nevhodné, učiť sa trpezlivosti a vyvíjať nové spôsoby myslenia. Akceptovať radosť znamená, že sa citovo vyrovnáme s tým, čo je nám ponúkané; tešme sa z toho, prijmime to. To, čo nespĺňa naše očakávania , nemusíme trpieť. Vyhľadajme to, čo sa nám páči omnoho viac. Ak sa nám ponúkané nepáči a my to musíme z nejakého dôvodu prijať, snažme sa pochopiť, aký úžitok to má pre náš ďalší vývoj. Mali by sme to používať tak, aby nám to prinieslo radosť a spokojnosť. V prípade, že sa nám niečo nepáči, musíme to prijať a nemôžeme si to prispôsobiť, ani pochopiť, aký to má pre nás zmysel, snažme sa o trpezlivosť – je to cenný poklad. Ak si aj myslíme, že nový majetok pre nás nemá žiadnu cenu, zmeňme svoj postoj k nemu. Opýtajme sa iných ľudí, čo by s ním užitočné urobili? Čítajme knihy, zhromažďujme informácie a iné hľadiská, ktoré by pomohli zmysluplnému a konštruktívnemu používaniu nášho majetku.

Jednajme a konajme s úmyslom, aby všetci zúčastnení na príslušnej situácii mali dobrý pocit. Ak budeme potláčať svoju zodpovednosť alebo sa jej zbavovať, začne nám bohatstvo unikať.

Snažme sa riadiť aj zásadami pre prístup k bohatstvu, a to zákonom lásky, zákonom cesty a cieľa a zákonom akceptovania bez predsudkov. Zákon lásky predpokladá, že svojím myslením a konaním šírime vibrácie lásky. Jednajme konštruktívne a pre blaho všetkých zúčastnených. Zákon akceptovania nabáda, aby sme pochopili, že to, čo nám vesmír dáva je optimálne ušité na mieru vzhľadom na naše skutočné potreby, čo do kvality, aj do množstva.

Zákon cesty a cieľa ukazuje, že ak sa upriamime iba na cieľ a jeho proces a kroky nevnímame, budeme v celku ochudobnení o skutočné bohatstvo.

PRÁCA A ZARÁBANIE PEŇAZÍ

Aby sme sa dostali k bohatstvu a peniazom, pričom tieto fenomény nie sú konečným cieľom, iba prostriedkom nášho spirituálneho rastu, potrebujeme pracovať. Práca by mala byŤ poslanÍM, pričom v ezoterickom ponímaní to znamená činnosť, ktorá ponúka možnosti rozvoja a účasti na celistvej a zmysluplnej výmene energie s ostatnými ľuďmi. V tejto výmene máme šancu prispôsobiť sa potrebám druhých, uspokojovať ich podľa svojich možností a za to prijímať energetické kvality. Môžeme pracovať uvoľnene alebo nervózne, o tom však rozhoduje každý sám. Čím viac sa za pomoci pracovných príležitostí učíme, tým väčšiu zodpovednosť preberáme za seba, aj za ostatných. Môžeme mať z toho obavy a cítiť sa bezmocní, ale pomôže nám, ak pochopíme, že čím uvedomelejší sme v tom, čo robíme, tým menej sme od seba oddelení. Denne by sme si mali uvedomovať, čo sme dokázali a čo sme sa naučili. Pri práci prežívame sami seba a vďaka využívaniu svojich síl a hľadania riešení, si jasnejšie uvedomujeme svoje možnosti, ale aj hranice. Tie by sme sa mali naučiť akceptovať a milovať ich, sú našou súčasťou a nedajú sa odstrániť. Pomáhajú nám sústrediť sa na to, čo je pre nás primerané. Ak si to uvedomíme, zmizne strach, komplexy a pocit menejcennosti. Zásadami pre prístup k práci je pravidlo vedomia, sebavyjadrenia, harmonického utvárania života, jedinečného poslania, pružnej realizácie a živého príkladu. Pravidlo vedomia hovorí, že všetko, čo robíme uvedomele má na nás a na naše okolie zdokonaľujúce účinky. Zákon sebavyjadrenia vedie k nájdeniu vlastnej dokonalosti, zvláštnosti a jedinečnosti prežívania samého seba. Princíp harmonického utvárania života pomáha rozvíjať naše talenty a aktívne ich využívať v živote. Jedinečné poslanie nám dáva pocit, že naše talenty sú jedinečné. Pružná realizácia prináša akceptovanie stále nových situácií v prúde života. Nemali by sme lipnúť na žiadnom z úsekov. Ohýbajme sa v daných situáciách ako bambusy. Ale zostaňme v tejto životnej búrke pevne zakorenení vo svojej pozemskej energii. Každá smršť sa raz skončí a my posilnení a poučení situáciou, budeme kráčať ďalej. Živý príklad predpokladá, že si vážime ľudí, ktorí sú pre nás príkladom. Keď realizujeme svoju cestu, uvedomujme si to, že aj my sme pre ľudí žijúcim príkladom. Pomáhajme im, jednajme s úctou a vďačnosťou, pretože sa navzájom učíme a zdokonaľujeme. Či už máme vlastnú firmu, alebo sme zamestnancami, vnesme do svojho pracovného života ušľachtilejšie a lepšie JA. Usmievajme sa, hovorme príjemným tónom hlasu, povedzme ľuďom, že vyzerajú šťastne, a takouto náladou ukončíme aj svoj deň. Spríjemníme večer každému okolo seba. povolanie sa spája so slovom „poslanie“, teda s naším životným plánom. Dnes máme o povolaní omnoho všednejšiu predstavu. Malo by prinášať hlavne dostatok peňazí, príliš neobťažovať a mať dobrú imidž. Uvedomme si, že každý z nás je jedinečný a jeho talent nenahraditeľný. Ako môžeme prežívať svoje poslanie v súčasnej modernej dobe? Pomôžeme si cvičením na rozvoj našej intuície. Než sa narodíme do reálneho sveta, rozhodneme sa pre určitú cestu, s ktorou je spojený aj náš životný plán. Ten obsahuje všetky oblasti, v ktorých chceme zbierať skúsenosti. Avšak, o úspechoch a neúspechoch do značnej miery rozhodujeme my sami. Čím uvedomelejšie sa naladíme na svoju učebnú niť, tým lepšie sa nám bude žiť. Poznávacím cvičením s ametystom vplývame na jemné vibrácie energetických vzorov našej životnej cesty. Ametyst by mal byť veľký asi ako vlašský orech. Vyčistime ho pod tečúcou vodou asi tridsať sekúnd a nájdime si pokojné miesto. Pohodlne sa usaďme a pokojne dýchajme. Oboma rukami držme kameň uprostred čela a hovorme si: „Otváram sa sile tohto kryštálu podporujúceho poznanie a prosím o požehnanie ochrany vesmírnych síl pre uskutočnenie môjho poslania“. Zostaňme takto najmenej desať minút a oddajme sa vibráciám ametystu. Na konci sa poďakujme kameňu za pomoc. Potom sa niekoľkokrát zhlboka nadýchnime a nadviažme kontakt so všedným svetom.

ZDRAVÝ PRÍSTUP K MATERIÁLNEMU SVETU

Materiálne vedomie predpokladá, že budeme k peniazom a majetku pristupovať s dobrým svedomím. Pretože Univerzum na základe toho, čo máme a vlastníme, nám dáva šancu spoznávať samých seba a zodpovedne pristupovať k svetu a plneniu svojich potrieb. Ozdravovanie materiálneho bytia pozostáva predovšetkým z našej zmysluplnej a uspokojivej práce, z ochrany životného prostredia cez prácu s peniazmi, z vedomia bohatstva a zo spiritualizácie materiálneho vedomia. Zmysluplná a uspokojivá práca je veľmi dôležitým faktorom pri získavaní bohatstva. Ochrana životného prostredia cez prácu s peniazmi znamená, že všetky šeky, kreditné karty a to, čo sa rovná peniazom, by mali byť nabité pozitívnou energiou. Pri prijímaní aj vydávaní peňazí skúsme používať formulku: láska – úcta – vďačnosť. Tieto energetické kvality pomáhajú odstraňovať bloky, ktoré môžu vznikať pri nezodpovednom používaní peňazí. Vedomie bohatstva nám ponúka, aby sme si urobili zoznam vecí, na ktoré máme právo. K veciam napíšme reálne ceny a nakoniec všetky spočítajme. Uvidíme, že sme bohatí. Poďakujme Univerzu za všetko to bohatstvo, pretože nám bolo zverené, aby plnilo naše materiálne potreby a pomohlo rozpoznávať a rozvíjať náš talent. Snažme sa zmysluplne využívať svoje bohatstvo. Ak z neho niečo nepotrebujeme, podarujme to. Vymeňme za niečo, čo je pre nás viac dôležité. Iba skutočne nepoužiteľné veci vyhoďme. Poďakujme za služby, ktoré nám cez tieto veci boli poskytnuté. Zoznam si doplňujeme priebežne, aspoň raz za mesiac. Spiritualizácia materiálneho vedomia je o morálnom hodnotení materiálnych vecí. Avšak, „ na svete neexistuje nič zlé, pokiaľ to takým neučiní človek“, Walter Lubeck. Rozvíjajme radšej toleranciu, lásku, kreatívnosť, pretože čomu sa najviac bránime a voči čomu pociťujeme hnev, strach, odpor a hnus, má vždy súvislosť s neprežitou a nemilovanou súčasťou našej vlastnej osoby.

ZAMYSLENIE NAD PRÍBEHMI

Príbehy poukazujú na jednotlivé typy ľudí, na ich svojský prístup k hodnotám, bohatstvu, majetku a ideálom.

Pán Ľahkovážny má peniaze a rozhadzuje ich plným priehrštím. Keď je jeho peňaženka prázdna, existujú aj peniaze priateľov a príbuzných. Práca? Občas, trocha a skôr menej, než viac. Kazí totiž radosť zo života. Je oveľa príjemnejšie pozvať si na oslavu zopár priateľov, zájsť si na večierok alebo ísť na pivo, však? Je nám tento typ nesympatický? Vlastne iba vtedy, keď od nás tvrdošijne mámi peniaze. Inak je to dobrý hostiteľ, kumpán pri pití, lev salónov, šarmantný človek a kamarát pri hrách. Pozitívna myšlienka pre tento typ ľudí je, aby chápali hlbší zmysel svojho života, uskutočňovali ho a obohacovali tak seba, aj okolitý svet. Pán Lakomý a jeho myšlienky sa v podstate točia okolo toho, ako by niečo získal čo najlacnejšie. Keď môže druhým poškodiť, má z toho veľkú radosť, aj keď mu to spôsobuje zdravotné problémy. Ak mu niekto ponúkne niečo na pitie, vezme si len to najlepšie a po okraj! Avšak ako hostiteľ schová to najlepšie pitie a ponúkne zlacnené pivo. Keby chcel navštíviť seminár, siahol by po tom najlacnejšom. Keď niečo predáva, snaží sa všetkými spôsobmi získať z toho najviac peňazí a aj tak banuje, že je to málo. Pozitívnou myšlienkou tu zostáva viera v to, že svet sa stará o tento typ ľudí a oni sa starajú o svet. Pán manažér často prehlasuje: „ Nemám žiadne problémy, ja ich riešim“. Peniaze, majetok a vedomosti pre neho niečo znamenajú len vtedy, ak s ich pomocou môže pôsobiť mocensky. Nelipne na peniazoch, dáva ich, ak môžu pomôcť rozšíriť alebo upevniť sféru jeho vplyvu. Darí sa mu rýchle a hladko dostať do stredu pozornosti tým, že ovplyvňuje ovplyvniteľných, zosmiešňuje svojich odporcov, vydiera ich alebo sa ich zbavuje. S ľuďmi vychádza dobre a vie na aké tlačidla má stískať, aby robili to, čo chce on. Alebo, aby zo strachu mlčali. Pozitívna myšlienka tu znie: „Moje schopnosti mi boli darované preto, aby vnášali do sveta lásku“. Pán UMELEC má majetok a peniaze, ktoré ho však nezaujímajú. Chce sa proste iba realizovať a tvoriť umenie. Keď sa jeho práca nedá predať, nevadí. Väčšina umelcov predsa nebola za svojho života uznávaná. Proste tvorí pre potomkov alebo malú skupinku obdivovateľov, ktorí ho zvolili za geniálneho a hlavného zasvätenca spoločnosti bez vkusu. Pozitívna myšlienka je zameraná na využívanie schopností, ktoré potešia a obohatia nielen jednotlivca, ale aj všetkých ľudí. Pán OBMEDZENEC vie o svojom odbore snáď všetko. Snaží sa , aby tomu tak bolo stále a preto sa vzdeláva. Ale iba vo svojom odbore. Aj jeho známi majú len také záujmy, ako on. Klapky na očiach mu nedovoľujú vidieť nič iné. On totiž nevpúšťa do svojho života iné divy sveta. Keby ti dokázal, možno by našiel väčšiu kvalitu života, istotu a naplnenie. Pretože hojnosť života sa ukazuje vďaka otvorenosti voči mnohým jeho sféram. Pozitívne sa tento typ ľudí naladí za pomoci myšlienky radostnej a zvedavej účasti na pestrosti života. Pán IDEALISTA tvrdí, že by nikto nemal jazdiť autom, pretože znečisťuje životné prostredie. A peniaze by mali byť zrušené. Každý by si namiesto toho bral to, čo potrebuje a dával to, čo môže dať. Človek by mal vždy pomáhať druhým a byť im k dispozícii. Mal by sa zrušiť politický systém, úradníci a polícia. Mali by sme si vládnuť sami. Pán idealista to myslí dobre a svoje predstavy sa snaží aj uskutočňovať. Väčšinou toto pokusné štádium trvá iba niekoľko rokov a idealista potom zdeprimovaný odchádza, aby hľadal ďalšie ideály. Škoda, že bolo vynaloženej toľko zbytočnej energie. Tomuto typu ľudí radíme využívať všetky šance k zmene tu a teraz, aby bola ich budúcnosť krásnejšia.

Ak sme sa v týchto príbehoch našli, zamyslíme sa nad pozitívnou myšlienkou. Ponúka riešenie nedostatkov pri dosahovaní zmysluplného povolania a teda bohatstva. Čo vy na to?