Dnes je  27.01.2020                              |     Kontakt     |    Mapa stránok   |

Harmonizácia os. rastu px px px

  ZMYSLUPLNÉ POUŽÍVANIE PEŇAZÍ    Článok uverejnený v časopise Imidž

px

Používajme materiálne bohatstvo zmysluplným spôsobom

„Materiálne bohatstvo nespočíva vo vlastnení pokladov, ale v tom, ako ho vieme použiť“, Napoleon I.

Obrázok

Peniaze a materiálne bohatstvo používame dennodenne. Výhodou peňazí oproti obchodu za pomoci naturálií je to, že zabezpečujú jednoduchú výmenu služieb a tovaru. Predstavujú aj spôsob sporenia hodnôt na konkrétne ciele. Za pomoci peňazí môžeme predávať hodnoty na veľké vzdialenosti a v časovo rozličných intervaloch. Ďalšou výhodou peňazí je to, že si môžeme zistiť ich stabilnú výmennú hodnotu, a to za krátky časový interval. Peniaze majú neutrálnu podstatu a konkrétnu vlastnosť získavajú až vtedy, za akým účelom ich používame. My všetci sa podieľame na prúdení energie peňazí, a to buď s dostatočným uvedomením a zodpovednosťou, a tak vytvárame medzi sebou aj vo vesmíre pozitívnu energiu. Alebo peniazmi bezmyšlienkovite a nezodpovedne hýrime a šírime tak negatívnu energiu.

Peniaze a spoločenská transformácia

Peniaze sú pre nás prostriedkom na dopravu energie tak, ako krv roznáša potravu ku každej bunke nášho tela. Peniaze efektívnym spôsobom dopravujú energiu aj k jednotlivým „bunkám spoločnosti“. Pokiaľ peniazmi plytváme na veci, ktoré vôbec nepotrebujeme, alebo ktoré nám a druhým dokonca škodia, peniaze sú „nabité“ touto negatívnou informáciou a ovplyvňujú ľudí, ktorí s nimi prichádzajú do styku. Preto je správne, aby sme peniaze používali spravodlivo, s radosťou a úctou voči službe, ktorá je nám poskytovaná. Takýmto spôsobom v spoločnosti šírime láskyplné a harmonické energetické prúdenie peňazí. Peniaze sú totiž jednou z mnohých možností, ktoré sme dostali na to, aby sme ich využili pre rozvoj vlastnej, ale predovšetkým spoločenskej transformácie. Peniaze majú prinášať úžitok nielen nám, ale aj spoločnosti, vtedy majú celistvé poslanie. Poznáme tri zásady celistvého použitia peňazí. Prvá zásada hovorí o spravodlivom jednaní a o tom, že každá služba by mala byť odmenená vhodnou protislužbou, aby bolo zabezpečené rovnaké a harmonické rozdelenie energie vo svete. Ak nie je protislužba poskytnutá vedome a dobrovoľne, vzniká nerovnováha. Druhá zásada bohatstva získaného s láskou a uvedomelosťou hovorí, že čím je služba láskavejšia, tým vyšší a trvalejší je zisk. A nakoniec, zásada optimálneho využitia vesmírnych síl predpokladá, že nevyužité sily vesmíru môžu byť priťahované jednotlivými tvormi a používané k riadeniu ich osobných tvorivých možností.

Psychológia bohatstva a majetku

Každý z nás má vlastný úsudok a zdravý rozum potrebný na to, aby vykonal veci a zarobil toľko peňazí, koľko potrebuje na živobytie. Už samotný fakt, že pociťujeme túžbu po zlepšení svojho života, zamestnania a potrebu lepšieho príjmu je dôkazom toho, že vo svojom vnútri máme schopnosť zaopatriť si bohatstvo a šťastie. V celku platí, že ľudská bytosť má dve stránky povahy. Skvelé, milujúce a nebojácne ja, ktoré dychtí po skvelých veciach života, ale aj nariekajúce, sebecké, pochybujúce ja, ktoré vždy čosi namieta proti nádeji a každému plánu. Zvýšiť svoj príjem a bohatstvo môžeme vtedy, keď odstránime zo svojho života strach a podceňovanie. Dôležité je aj zmieriť sa s momentálnym povolaním, lebo iba zlepšením svojej psychiky a kladným prístupom k práci môžeme postupovať dopredu.

Životné šance životne dôležité

Práca nad problémom získavania peňazí spočíva v uvedomovaní si príležitosti rastu a učení sa, čo najlepšie využívať svoje schopnosti. Nepresadzovať svoju vôľu v snahe dostať bezpodmienečne určité veci, v určitú dobu. Prijímajme život a všetky jeho skryté šance, ktoré nám ponúka. Keď spoznávame človeka, dozvedáme sa o jeho povahových vlastnostiach a zbierame určité skúsenosti. Pravdepodobne ešte netušíme, načo nám budú dobré. Po nejakej dobe sa jednotlivé informácie spoja ako kamienky mozaiky a my pochopíme zmysel všetkého poznaného, predtým skrytého. Aj majetok je pomôckou k objavovaniu tvorivej sily v nás, pretože predstavujú časť Zeme, ktorá je zdrojom uzemnenia, ochrany, možností, narastania úcty k materiálnym veciam. Uvedomme si, že všetko, čo vlastníme, môže byť aj zdrojom sily a moci zneužité na vykorisťovanie nás a nášho okolia neprirodzeným spôsobom, kvôli nezmyselným cieľom. O spôsobe použitia majetku rozhodujeme my sami. Naša zodpovednosť nás vedie k rastu, alebo naopak.

Majetok má prinášať šťastie

Ak chceme pristupovať k majetku zodpovedne, snažme sa pochopiť, prečo je momentálne náš. Dôležité je, aby sme svoj majetok mali radi, pretože iba tak sa stane naším spoločníkom a pomocníkom. Ak majetok využívame bez celistvého zmyslu, bránime sa vlastnému rozvoju. Nezabúdajme, že majetok nám prinesie šťastie, ak budeme dodržiavať zákon holografie, zodpovednosti a uvedomelého prijímania a odovzdávania. Zákon holografie vysvetľuje, že v každej časti sveta sa zrkadlia všetky jeho ostatné časti. Keď sa naučíme bez výhrad milovať jednu časť so zodpovedným prístupom, učíme sa milovať ostatné časti, a teda celý svet. Zákon zodpovednosti predpokladá, že si uvedomujeme majetok, ako „hnací motor“ nášho rozvoja. Ak prehlasujeme, že túto zodpovednosť nemáme, motor nevyužívame. Náš rozvoj tak bude obmedzený, alebo úplne znemožnený. Zákon uvedomelého prijímania a odovzdávania naznačuje určité posolstvo. Keď majetok dostaneme, snažme sa akceptovať situácie, ktoré takto vznikajú. Ak majetok stratíme, pochopme, že vývojový cyklus je pre nás ukončený. Pravdepodobne sme sa cez vlastnenie majetku tvrdošijne odmietali učiť, a tak túto možnosť dostali iní, ktorí ju využijú lepšie.

Vzťah k majetku je výmenný proces

Pri realizovaní prístupu k peniazom, majetku alebo práci prebieha výmenný proces. Vývoj všetkého stvorenia na zemi podlieha určitým pravidlám tak, aby bol zaistený rast a zdokonaľovanie. Znamená to, že život je pre každého tvora možný vtedy, ak sa zúčastňuje výmenných procesov. Jednostranná výmena je predohrou ku karmickým väzbám, a teda spustenia mechanizmu, ktorý vyrovnáva energetickú nerovnováhu. Nič na svete neexistuje vo svojom zásadnom energetickom vzorci dvakrát. Každý tvor je jedinečný a nepostrádateľný pre evolúciu. Všetky látky a energie, ktoré prijímame, premieňame a vylučujeme, vnášajú do sveta pečať našej individuality. Platí, že príslušný vzor iného tvora obsahuje informácie na rôznych úrovniach a my ich môžeme integrovať do svojho systému. Čím sú informácie jemnohmotnejšie, tým viac uvedomelosti musíme vynaložiť. Teda, čím uvedomelejší je náš prístup ku svetu, tým spirituálnejšie sa rozvíjame. Každý uvedomelý výmenný proces, ktorý sa dotýka rovnako všetkých rovín bytia a prebieha bez výhrad, zaisťuje priame spojenie s rovinou jednoty. Pochopme, že všetko, čo k nám prichádza je hodnotné, dôležité, jedinečné a práve teraz vhodné, pretože vesmír jednoducho nerobí žiadne nevhodné ponuky. Každý z nás môže sám slobodne určovať rýchlosť príjmu a integrácie informácií, teda svojho rastu na všetkých úrovniach tým, že spoznáva svoje slabé aj silné stránky povahy. Tak rýchlejšie a zodpovednejšie môže postupovať dopredu k väčšiemu uvedomeniu.

Výmenný proces a čakry

Výmenný proces má priame prepojenie na fungovanie našich siedmich energetických centier, na naše čakry. Základná - koreňová čakra, by mala zaisťovať a posilňovať našu schopnosť prežiť v najširšom slova zmysle. Druhá - reprodukčná čakra radosti zo života, zaručuje výmenu a posilňovanie našej schopnosti radostného prežívania vzťahov a celkového harmonického naplnenia. Tretia - čakra moci, analýzy a trávenia, by mala sprostredkovávať výmenu medzi nami a materiálnym svetom, a to na základe správneho trávenia a analyzovania matérie a jej energie. Štvrtá – čakra srdca sa dotýka schopnosti ľúbiť, syntetizovať a integrovať pocity a emócie. Piata - krčná, komunikačná čakra rozvíja vyjadrenie, sebavyjadrenie vlastných skúseností a sebarealizáciu vo všetkých oblastiach existencie. V šiestej rovine dochádza cez tzv. „tretie oko“, oblasť intuície v strede čela, k výmene poznania a hľadania cesty v najširšom slova zmysle.V poslednej siedmej rovine, by mala výmena zaisťovať schopnosť prežívania univerzality vo všetkom, aj v sebe. A to sa stane iba v prípade, ak akceptujeme šesť spodných rovín s ich schopnosťou výmenných možností pre náš rast a vývoj. Okrem toho nám pomôže, ak budeme akceptovať radosť, vyhýbať sa problémom, prispôsobovať nevhodné, učiť sa trpezlivosti a vyvíjať nové spôsoby myslenia. Akceptovať radosť znamená, že sa citovo vyrovnáme s tým, čo je nám ponúkané, tešíme sa z toho, prijímame to.

Bohatstvo aj chudoba príležitosťami

Bohatstvo, ale aj nedostatok materiálnych statkov, nás vedie k rozvíjaniu zodpovednosti. Aj keď rôznym spôsobom, pretože s bohatstvom sa môže spájať aj jeho zneužívanie. Býva časté vtedy, ak sa ľudia zúčastnení na určitom dianí, nechcú vzájomne porozumieť a otvárajú tak cestu k nenávisti. To, čo milujeme nám slúži, čo nenávidíme, to sa stavia proti nám. Všetko, čo robíme s pocitom odlúčenia od svojej podstaty, vstrebáva a rozširuje túto energiu. Vtedy nemôže vzniknúť nič dobré. Mohli by sme sa riadiť zásadami pre prístup k bohatstvu, a to zákonom lásky, zákonom cesty a cieľa a zákonom akceptovania bez predsudkov. Zákon lásky predpokladá, že svojím myslením a konaním šírime vibrácie lásky. Snažme sa jednať konštruktívne a pre blaho všetkých zúčastnených. Zákon akceptovania nabáda, aby sme pochopili, že to, čo nám vesmír ponúka je optimálne ušité na mieru vzhľadom na naše skutočné potreby, čo do kvality, aj do množstva. Zákon cesty a cieľa ukazuje, že ak sa upriamime iba na cieľ a jeho proces, kroky nevnímame, budeme v celku ochudobnení o skutočné bohatstvo.